Scopes als autorisatiemechanisme

Scopes

Een scope in deze context is een label, bijvoorbeeld zds.scopes.zaken.lezen waar een bepaalde betekenis aan toegekend is. We gebruiken scopes om toegangsniveaus uit te drukken.

Toegangscontrole in de APIs speelt op verschillende niveaus, waarbij met gegevens binnen de relevante data rekening moet gehouden worden.

In de meest eenvoudige vorm kan een scope bepalen of je al dan niet toegang hebt tot een operatie binnen een resource. Een alleen-lezen scope zou je bijvoorbeeld toegang kunnen geven op zaak_read en zaak_list, maar toegang verbieden op zaak_create, zaak_update en zaak_partial_update.

Zodra je scopes gaat onderkennen die meer businesslogica bevatten, zoals scopes koppelen aan de rol van een betrokkene, dan kan het zijn dat binnen collecties een andere (sub)set van records teruggegeven wordt doordat de scope dit inperkt. Een concreet voorbeeld hiervan kunnen zaakobjecten zijn die wel of niet privacygevoel zijn. Panden zouden bijvoorbeeld altijd teruggegeven kunnen worden (voor elke scope), maar gerelateerde natuurlijke personen zouden weggelaten kunnen worden voor een ‘publieke’ scope.

Tot slot onderkennen we nog een niveau waarop gegevens ingehouden kunnen worden. Indien je een record mag lezen, dan kan het zijn dat je niet alle attributen binnen de record mag lezen. Bijvoorbeeld een klantcontactcentrummedewerker zou de voornaam + naam van de zaakinitiator mogen lezen, maar niet het BSN van deze persoon.

De uitdaging bestaat erin om een set van scopes te definieren die beheersbaar is, maar toch toelaat om om te gaan met:

 • vertrouwelijkheidsaanduiding
 • roltypen
 • AVG/privacy

Algemeen

Inzichten van Arjan:

De mogelijkheden voor een gebruiker om gegevens van een object - zoals ‘Zaak 1234’ of ‘Document Abcd’ - te mogen raadplegen en/of bewerken hangen m.i. af van (minimaal) vier factoren:

 1. De categorie van het object. Bijvoorbeeld het zaaktype van een zaak, of een zaak al dan niet beeindigd is, etc. Zo zal een gebruiker veelal slechts zaken van bepaalde zaaktypen mogen raadplegen, of alleen onderhanden zaken.

 2. De betrokkenheid van de gebruiker bij het object. Voor sommige objecten kan hiervan sprake zijn, bijvoorbeeld zaken (betrokkenen in rollen), veelal is hiervan voor andere objecten geen sprake (zoals zaaktype). Zo zijn de mogelijheden voor een gebruiker zijnde een ‘Behandelaar van een Zaak’ anders dan een ‘Initiator van een zaak’ en geheel anders dan een gebruiker die geen Rol heeft als Betrokkene bij de zaak.

 3. De categorie van het gegeven (van het object). De gebruiker wil iets met een gegeven (of relatie) van het object (of met een groep gegevens). Met het ene gegeven zal hij/zij meer mogen dan met een ander gegeven. Het maakt bijvoorbeeld nogal uit of het om persoonsgegevens gaat of om archiveringsgegevens.

 4. De mate van vertrouwelijkheid van het gegeven (van het object). Ook al zou een gebruiker op grond van de voorgaande factoren het gegeven mogen raadplegen, dan nog kan het zijn dat hij/zij dat vanwege een bepaalde mate van vertrouwelijkheid toch niet mag.

[uitwerken op de dwarsdoorsnedes van deze factoren, te beginnen met rollen versus vertrouwelijkheidniveau’s]

Op basis van roltype:

Adviseur

Context-check: gebruiker heeft rol adviseur op de zaak in kwestie

GET /api/v1/rollen/?zaak=<url>&betrokkene=<url>&rolomschrijving=Adviseur

Resources:

 • Zaak:
  • mag alle attributen lezen
  • mag toelichting bewerken
 • ZaakInformatieObject:
  • mag lezen
  • mag toevoegen
  • mag bewerken (titel, beschrijving)
 • EnkelvoudigInformatieObject:
  • mag toevoegen
  • mag lezen
 • ZaakObject:
  • mag lezen
  • mag toevoegen
 • Klantcontact:
  • mag lezen
  • mag toevoegen

Challenges:

 • limiteer in DRC tot zaken waar NP adviseur is

Scopes nodig voor deze rol:

 • zds.scopes.zaken.lezen

Behandelaar

Context-check: gebruiker heeft rol adviseur op de zaak in kwestie

GET /api/v1/rollen/?zaak=<url>&betrokkene=<url>&rolomschrijving=Behandelaar

Mogelijks subtypes:

 • intake
 • archivering
 • algemeen

Resources:

 • Zaak:
  • mag alle attributen lezen
  • mag alle attributen bewerken, behalve:
   • bronorganisatie
   • identificatie
   • zaaktype
   • registratiedatum
   • verantwoordelijkeOrganisatie
 • Status:
  • mag alles lezen
  • mag alle statussen behalve de laatste zetten
 • Zaaktype:
  • mag alles lezen
 • Rol/Betrokkene:
  • mag alles lezen
 • Klantcontact:
  • mag alles lezen
 • ZaakInformatieObject:
  • mag alles lezen
 • InformatieObject:
  • mag alles lezen

Challenges:

 • beperken op basis van:
  • zaaktypes
  • zaak bij informatieobjecten

Scopes nodig voor deze rol:

 • zds.scopes.zaken.lezen

Belanghebbende

Mogelijks subtypes:

 • openbaar
 • privacy-gevoelig

Resources:

 • Zaak:
  • beperkt lezen:
   • identificatie
   • bronorganisatie
   • omschrijving
   • registratiedatum?
   • zaaktype?
   • …?
 • InformatieObject:
  • beperkt lezen: afhankelijk van informatieobject vertrouwelijkheidniveau
   • openbaar
   • documenten waarbij belanghebbende afzender of bestemmeling is
 • Besluit: lezen (ev. afhankelijk van status)
 • Klantcontact: niets
 • ZaakObject: afhankelijk van objectType
 • Status: alles lezen
 • Rol: niets (of enkel zaakcoordinator)

Beslisser

Resources:

 • Besluit:
  • mag toevoegen
  • mag lezen
  • mag bewerken
 • InformatieObject: (die aan besluit hangen)
  • mag lezen
  • mag toevoegen (?)
  • mag bewerken (?)
 • Rest: mag lezen (m.u.v. privacy gevoelig)

Initiator

Resources:

 • Zaak:
  • mag toevoegen
  • mag lezen
 • InformatieObject:
  • mag toevoegen
  • mag lezen
 • ZaakInformatieObject:
  • mag toevoegen
  • mag lezen

Scopes nodig voor deze rol:

 • zds.scopes.zaken.aanmaken
 • zds.scopes.zaken.lezen (?)

TODO

 • klantcontacter

 • zaakcoordinator

 • mede-initiator

Scope-definities

Dit is heel erg WIP - we zoeken een goede balans!

Een betekent dat het in de referentieimplementatie gebouwd is.

Zaken openbaar lezen

Label

zds.scopes.zaken.lezen.openbaar

Omvat

 • Toegang tot de volgende resources:
  • Zaak
  • Status
  • ZaakType
  • StatusType

Zaken alles lezen (✓)

Superset van zds.scopes.zaken.lezen.openbaar

Label

zds.scopes.zaken.lezen

Omvat

 • Kan alle attributen van zaken lezen, incl. privacy-gevoelig
 • Kan alle statussen van zaken lezen, met alle attributen
 • Kan alle zaakobjecten van zaken lezen, met alle attributen

Zaken aanmaken (✓)

Label

zds.scopes.zaken.aanmaken

Omvat

 • zaak_create
 • status_create (indien nog geen status gezet is)
 • rol_create
 • zaakobject_create

Zaken bewerken (✓)

Label

zds.scopes.zaken.bijwerken

Omvat

 • zaak_update (alle attributen die niet alleen-lezen zijn)
 • zaak_partial_update (alle attributen die niet alleen-lezen zijn)

Zaakdocumenten registreren

Label

zds.scopes.zaakinformatieobjecten.aanmaken